Zamów usługę hostingu już od 79 zł / rok. Konto shell, instalator skryptów: Joomla, WordPress i wielu innych.

Hosting79zł /rok

Zarejestruj domenę .pl, regionalną lub funkcjonalną, za 1 zł +VAT!

Domeny za 1 zł

Regulamin rejestracji domen internetowych w systemie DOMENY.ITL.PL

§1 Postanowienia ogólne

 1. System rejestracji domen internetowych DOMENY.ITL.PL jest prowadzony przez firmę INTERTELE S.A. z siedzibą w Rzeszowie, al. T. Rejtana 10a. zwaną dalej Operatorem, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  System DOMENY.ITL.PL prowadzony jest na mocy umowy partnerskiej z firmą DomainMaker Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, autoryzowanym partnerem NASK.
 2. Usługę rejestracji domen *.pl zapewnia NASK (zwana dalej Rejestratorem domen *.pl), wg. regulaminu zawartego w dokumencie "Regulamin nazw domeny .pl", umieszczonym na stronie http://www.dns.pl/.
 3. Usługę rejestracji domen globalnych *.com, *.net, *.org, *.biz, *.info zapewnia DirectI zwana dalej Rejestratorem domen globalnych.
 4. Niniejszy regulamin określa sposób korzystania z usługi rejestracji domen internetowych w systemie DOMENY.ITL.PL, prawa i obowiązki Abonenta, prawa i obowiązki Operatora, zakres odpowiedzialności Operatora oraz wszelkie inne informacje porządkowe.
 5. Przed zakupem usługi należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Składając zamówienie na świadczenie usługi rejestracji domeny, Abonent potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń.
 6. Oferta nie jest skierowana do konsumentów (osób fizycznych zawierających Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową)

§2 Definicje

O ile z treści regulaminu nie wynika nic innego, poniższe terminy wyróżnione pogrubieniem będą miały następujące znaczenie:
 • Abonent - klient INTERTELE S.A.: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - który prawidłowo wypełnił formularz zamówienia usługi na stronie http://domeny.itl.pl, akceptując postanowienia niniejszego regulaminu.
 • Rejestrator - Rejestrator domen *.pl lub Rejestrator domen globalnych, w zależności od nazwy domeny, której dotyczy Umowa rejestracyjna.
 • Umowa rejestracyjna - Umowa zawierana przez Abonenta z Operatorem, w ramach której Operator zobowiązuje się względem Abonenta do podjęcia działań zmierzających do rejestracji domeny przez Rejestratora. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez wypełnienie i złożenie do realizacji Formularza zamówienia przez Abonenta oraz zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu wraz z potwierdzeniem faktu doręczenia go Abonentowi przy zawarciu umowy. Umowa rejestracyjna zawierana jest na okres Czasu trwania usługi, z możliwością przedłużania.
 • Umowa z Rejestratorem - Umowa o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny internetowej zawierana przez Abonenta z Rejestratorem.
 • Usługa rejestracyjna - Usługa realizowana przez Operatora polegająca na dokonaniu w imieniu Abonenta rejestracji domeny, transferu domeny, zmiany danych Abonenta lub zmiany delegacji domeny Abonenta i utrzymaniu jej dostępności u odpowiedniego Rejestratora, w ramach zawartej przez Operatora i Abonenta Umowy Rejestracyjnej.
 • Cennik usług - lista zawierająca ceny usług, dostępna pod adresem http://domeny.itl.pl/cennik/, wchodzących w zakres usług serwisu DOMENY.ITL.PL, wraz z listą ich parametrów technicznych.
 • Czas trwania usługi - podany w Cenniku usług okres, przez jaki usługa będzie świadczona na rzecz Abonenta.
 • Dane bilingowe - dane Abonenta pozwalające poprawnie wystawić przez Operatora fakturę z tytułu wykonania Usługi.
 • Formularz zamówienia - strony WWW dostępne pod adresem http://domeny.itl.pl/, na których Abonent podaje konieczne dane kontaktowe (w szczególności dane bilingowe, adres e-mail oraz login i hasło identyfikujące Abonenta w systemie informatycznym Operatora), określa podstawowe parametry usługi, określa sposób płatności i zleca uruchomienie usługi. Abonent wypełniając formularz zamówienia i kierując wypełniony formularz do realizacji przez Operatora wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje Operatora do podjęcia czynności zmierzających do dokonania rejestracji domeny.

§3 Tryb uruchomienia usług

 1. Niezwłocznie po wypełnieniu przez Abonenta i skierowaniu do realizacji Formularza zamówienia, co wiąże się z zawarciem Umowy rejestracyjnej, Umowy z Rejestratorem i akceptacją niniejszego regulaminu, Operator podejmie niezbędne czynności w zakresie Usługi rejestracyjnej, na co Abonent akceptujący treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę. Do tych czynności zalicza się w szczególności wystawienie faktury pro-forma i wysłanie jej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 2. Warunkiem zrealizowania Usługi rejestracyjnej przez Operatora jest odnotowanie przez Operatora terminowej wpłaty ze strony Abonenta na konto bankowe Operatora w wysokości kwoty określonej na fakturze pro-forma. Ostateczne uruchomienie usług nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora potwierdzenia z banku dokonania stosownych płatności przez Abonenta.
 3. Natychmiast po odnotowaniu wpłaty za fakturę pro-forma Operator wystawia fakturę VAT tytułem wykonania Usługi rejestracji. Fakturę VAT Abonent może sobie pobrać samodzielnie, ze strony https://strefaklienta.itl.pl. Akceptując niniejszy Regulamin, Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Abonenta.
 4. W przypadku braku otrzymania dowodu wpłaty przez 7 dni od daty wypełnienia wniosku, domena zostaje automatycznie usunięta z bazy danych Operatora.

§4 Tryb przedłużania Usługi rejestracyjnej

 1. Operator nie przedłuża automatycznie Usługi rejestracyjnej.
 2. Podjęcie decyzji o przedłużeniu Usługi rejestracyjnej jak i proces zainicjowania przedłużenia Usługi rejestracyjnej poprzez Formularz zamówienia należy do obowiązków Abonenta.
 3. Operator powiadamia e-mailem Abonenta o fakcie wygasania ważności Usługi rejestracji domeny:
  1. na 4 tygodnie przed końcem jej ważności
  2. na 2 tygodnie przed końcem jej ważności
  3. na 1 tydzień przed końcem jej ważności
  4. na 3 dni przed końcem jej ważności
  5. na 1 dzień przed końcem jej ważności
 4. Niezwłocznie po wypełnieniu przez Abonenta i skierowaniu do realizacji Formularza zamówienia przedłużania Usługi rejestracyjnej, Operator podejmie niezbędne czynności w zakresie Usługi rejestracyjnej, na co Abonent akceptujący treść niniejszego Regulaminu wyraża zgodę. Do tych czynności zalicza się w szczególności wystawienie faktury pro-forma i wysłanie jej na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 5. Ze względu na specyfikę funkcjonowania korespondencji e-mail, Operator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie faktury-pro forma do Abonenta. Fakturę pro-forma Abonent może sobie pobrać samodzielnie, ze strony http://strefaklienta.itl.pl.
 6. Warunkiem przedłużenia Usługi rejestracyjnej przez Operatora jest odnotowanie przez Operatora terminowej wpłaty ze strony Abonenta na konto bankowe Operatora w wysokości kwoty określonej na fakturze pro-forma wygenerowanej na kolejny okres abonamentowy określony przez Czas trwania usługi.
 7. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy, domena z końcem poprzedniego opłaconego okresu jest wygaszana i przechodzi w 14 dniowy okres reklamacyjny.
 8. W przypadku nieotrzymania opłaty za następny okres rozliczeniowy do końca okresu reklamacyjnego, Operator przekazuje odpowiedniemu Rejestratorowi zlecenie usunięcia nazwy domeny, po czym domena zostaje usunięta z bazy danych Operatora.
 9. W przypadku złożenia przez Abonenta w Formularzu zamówienia żądania dostarczenia mu przez Operatora faktury VAT tytułem przedłużenia Usługi rejestracji, Operator dostarczy Abonentowi prawidłowo wystawioną fakturę na adres wskazany w Formularzu zamówienia, niezwłocznie po stwierdzeniu dokonania przez Abonenta płatności wynagrodzenia na rzecz Operatora. Jednocześnie składając powyższe żądanie Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Abonenta.

§5 Transfery domen

 1. Transfer domen od innego usługodawcy do systemu DOMENY.ITL.PL jest bezpłatny.
 2. Transfer domen nieobjętych promocją z systemu DOMENY.ITL.PL do innego operatora jest bezpłatny.
 3. W przypadku domen objętych promocją transfer domen z systemu DOMENY.ITL.PL do innego operatora podlega obostrzeniom i opłatom określanym przez odpowiedni regulamin promocji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Korespondencja do Abonenta
  1. Wszelka korespondencja, komunikaty i informacje przesyłane w postaci elektronicznej od Operatora do Abonenta będą kierowane na adres e-mail zadeklarowany w Formularzu
  2. Wszelka korespondencja w formie tradycyjnej będzie przesyłana przez Operatora do Abonenta na adres pocztowy zadeklarowany w Formularzu zamówienia.
 2. Korespondencja do Operatora
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Abonentów niniejszego Regulaminu należy kierować do Biura Obsługi Klienta na adres domeny@itl.pl lub abuse@itl.pl
  2. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z systemem DOMENY.ITL.PL prosimy kierować na adres: domeny@itl.pl
 3. Inne
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  2. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych. Abonent oświadcza, iż został poinformowany o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Operator zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych związanych z danym Abonentem.